Algemene Voorwaarden

- Welkom bij RED SUN RECORDS
Door het gebruik van de website van RED SUN RECORDS en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

- Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RED SUN RECORDS en op alle met RED SUN RECORDS aangegane overeenkomsten. RED SUN RECORDS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door RED SUN RECORDS is ingestemd. Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RED SUN RECORDS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. RED SUN RECORDS is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

- Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Alle aanbiedingen van RED SUN RECORDS zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. RED SUN RECORDS is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. RED SUN RECORDS heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

De koper en RED SUN RECORDS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in bovenstaand artikel is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van RED SUN RECORDS gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. De informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. RED SUN RECORDS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

- Prijzen en Verzendkosten
Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding. De koper is de prijs verschuldigd die RED SUN RECORDS in haar bevestiging conform bovenstaand artikel van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RED SUN RECORDS worden gecorrigeerd. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd.

- Bestellingen en Betaling
Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: Credit Card, PayPal of Overboeking via bank-/of girorekening

RED SUN RECORDS kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website. In het geval door RED SUN RECORDS een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. RED SUN RECORDS is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van ,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RED SUN RECORDS als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is RED SUN RECORDS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

- Levering en Leveringstijd
Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. RED SUN RECORDS kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de koper. RED SUN RECORDS zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van RED SUN RECORDS, echter voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door RED SUN RECORDS. De eigendomsrechten gaan over bij aflevering. RED SUN RECORDS is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de RED SUN RECORDS gedragen.Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

- Ruilen en Herroepingsrecht
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 4 dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De koper krijgt, naar keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoed bon. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-koper. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is RED SUN RECORDS ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

- Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met RED SUN RECORDS is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

- Garantie en Aansprakelijkheid
Voor door met RED SUN RECORDS geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. met RED SUN RECORDS vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. RED SUN RECORDS kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. RED SUN RECORDS is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien RED SUN RECORDS, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. RED SUN RECORDS is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van RED SUN RECORDS komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van RED SUN RECORDS, behoudens opzet of grove schuld. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van RED SUN RECORDS ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van RED SUN RECORDS of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De koper is gehouden RED SUN RECORDS te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen RED SUN RECORDS mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. Het is mogelijk dat RED SUN RECORDS op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. RED SUN RECORDS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van RED SUN RECORDS ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

- Overmacht
In geval van overmacht is RED SUN RECORDS niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

- Intellectuele Eigendom
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij RED SUN RECORDS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RED SUN RECORDS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

- Persoonsgegevens
RED SUN RECORDS zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een uitgebreid Privacy Statement. RED SUN RECORDS neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

- Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien RED SUN RECORDS daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van RED SUN RECORDS of de koper. Het scheidsgerecht zal bestaan uit arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Sneek. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Een en ander tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.